Одобрен оценителен доклад по процедура по BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

 

 

 

С Решение № РД 05-233 от 24.06.2020 г. на Заместник-министъра и Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Зорница Русинова е одобрен доклада на оценителната комисия по процедура BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, проведена от „Местна инициативна група Раковски“ от 22.05.2020 г. По процедурата е одобрено 1 проектно предложение „Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността“ на „Девическо монашеско общество „Францисканки мисионерки на пресветото сърце Исусово““ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 390 966,38 лева, като субсидията е 100 %. Проектното предложение включва осигуряване на достъп до иновативни междусекторни услуги на възрастни в риск, според специфичните им потребности, чрез създаване на територията на община Раковски на „Център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността“. За потребителите на Центъра ще се предоставят разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, обучение за водене на самостоятелен начин на живот, различни консултативни дейности, свързани със социалното подпомагане, социалните и здравни услуги, съдействие при подаване на документи в различни институции и други. Целевите групи по проекта – възрастни в риск, хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, в невъзможност за самообслужване на територията на община Раковски ще се възползват от подобрен достъп до здравеопазване, промоция на здравето и социално включване, чрез предоставяне на здравно-консултативни съвети, местни социални дейности за социално включване и създаване на условия за социални контакти като разнообразни изяви, екскурзии, лагери и други.

Предстои да бъде изпратена покана за представяне на документи и подписване на тристранен административен договор с одобрения кандидат.