Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 04.08.2023 г. със Заповед № 03-РД/3420 от 25.07.2023 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ беше одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“.

Предстои да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ със Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Училищно настоятелство „Обединение“ за одобреното проектно предложение, подадено в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедурата, финансирана по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 29 895.00 лв. (100 % от общите допустими разходи) ще се предостави за реализирането на проект „Андрея Kанова – първият капуцин мисионер и епископ в България“, включващ превод от немски и италиански език на български език и издаване на книга, посветена на живота и делото на епископ Канова, който пристига начело на група мисионери в България през 1841 г. Като носител на историческата памет книгата е част от нематериалното културно наследство с висока културна и обществена значимост за жителите на град Раковски.