Одобрена процедура за подбор на проектни предложения

Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.629-S3 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

На 15.11.2023 г. със Заповед № 03-РД/5204 от 08.11.2023 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ беше одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.629-S3 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

Предстои да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ със Община Раковски за одобреното проектно предложение, подадено в рамките на трети краен срок за кандидатстване по процедурата, финансирана по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 50 003,24 лв. (100 % от общите допустими разходи) ще се предостави за реализирането на проект „Изграждане на детска площадка за игра на открито в два подообекта: 1. Детска градина „Щастливо детство“, УПИ I-180 – детска градина, кв. 48 по ПУП на кв. Секирово, общ.Раковски; 2. Детска градина „Иглика“, УПИ XII-1277, кв. 549 по ПУП на кв. Ген. Николаево, общ.Раковски, обл.Пловдив. Двете детски площадки ще бъдат с комбинирано детско съоръжение по детайл от производител, като тази в детска градина „Щастливо детство“ ще бъде и с пясъчник. Предвижда се и изграждане на армирана бетонова настилка, върху която ще се постави ударопоглъщаща настилка. Детските площадки за игра на открито са пространствата, където децата прекарват голяма част от детството си в игри и забавления. Тези места трябва да бъдат внимателно планирани и проектирани, така че да отговарят на нуждите и потребностите на всички деца, като същевременно подпомагат тяхната социализация и осигуряват физическото им развитие.