ОДОБРЕНИ СА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“

 

 

Приключи конкурсът по документи за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проектни предложения към Стратегията за воденото от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ – Раковски“. Избраните експерти могат да участват в Комисия за избор на проектни предложения като членове, резервни членове или помощник-оценители.

Одобрените кандидати преминаха успешно проверка за наличието на необходимата квалификация и професионална компетентност, съгласно посочените изисквания в обявата за провеждане на конкурса.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

на проекти по мерки, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“ за периода 2014 2020 г.

Виж тукhttp://www.mig-rakovski.eu/wp-content/uploads/2017/12/mig_rakovski_21122017.pdf