ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РАКОВСКИ

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РАКОВСКИ” по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., съобщиха от Общинска администрация Раковски. Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата за периода 15.07.2016 г. до 30.04.2017 г. на 120 потребители от следните целеви групи:

Основна целева група: 1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; 2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Допълнителна целева група:

1.Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;      Топлият обяд ще бъде приготвен и доставен от външен изпълнител, като Община Раковски ще има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Стойността на проекта е 60 720 лв. и обхваща всички населени места на територията на общината. В продължение на 200 работни дни, 120 нуждаещи се ще получават топъл обяд, който включва-супа, основно ястие и хляб. Всички класирани потребители ще бъдат поканени да подадат заявления в общинска администрация Раковски.