ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2022 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

 

В началото на 2023 година, екипът на „Местна инициативна група Раковски“ направи равносметка за извършеното през изминалата 2022 г. – продължи успешното изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие, като бяха проведени общо 2 приема по мерки от стратегията и бяха подписани общо 5 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти.

Първи прием по процедура BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ се проведе в периода 18.04 – 15.06.2022 г. Оценителната сесия приключи на 26.07.2022 г. с класиране на две проектни предложения на кандидат Община Раковски на обща стойност 417 978,88 лв. и включват инвестиции за изграждане на футболни игрища в село Чалъкови и в село Стряма, както и изграждането на четири детски площадки за игра на открито в кв. Парчевич и селата Белозем, Чалъкови и Стряма. Към момента първи прием по процедурата е в процес на разглеждане от ДФЗ и очакваме подписване на първи договор по този прием.

Втори прием по процедура BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ се проведе в периода 09.09 – 18.10.2022 г. и в рамките на този прием е подадено и успешно класирано едно проектно предложение за благоустрояване на централен площад в село Чалъкови на обща стойност от 136 649,27 лв. През 2023 година очакваме одобрение на втория прием по мярка 7.2 и подписване на договор с одобрения кандидат – община Раковски. Трети прием по процедурата ще се проведе в периода 15.03 – 18.04.2023 г. с разполагаем бюджет от 61 361,87 лв.

През 2022 г. продължи сключването на договори по проведения първи прием на процедура BG06RDNP001-19.156 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. До края на 2022 г. са сключени общо 5 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Очаква се още три проектни предложения, одобрени за финансиране по мярката от оценителната комисия да бъдат разгледани от ДФЗ и да бъдат сключени договори с кандидатите през 2023 г..

През 2023 г. предстои да бъдат реализирани приеми по мерките: „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“; „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“.