ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски бе наградено със сертификат за качество за цялостно изпълнение на проект по Еразъм+

На официалната церемония по награждаване на отличените проекти г-н Диян Стаматов – зам. министър на МОН и г-жа Татяна Калканова -изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси връчиха на представителите на ОУ “Христо Ботев“ Моника Косова и Милена Лесова сертификат за качество за цялостно изпълнение за проект по Еразъм+ КД1 – „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“.

По традиция, в края на всяка година, Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на „Еразъм+“ – най-голямата, най-популярната и най-ефективната Програма на Европейската комисия в областта на образованието, младежта и спорта.

За да представи широкия обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2016 г. в рамките на Програмата, на 7 декември 2016г. „София Хотел Балкан”, зала Роял, Националната агенция – ЦРЧР – проведе Националната агенция – ЦРЧР – проведе Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“, на която ОУ „Христо Ботев“ получи това ценно признание за упоритата работата на екипа по изпълнение на проекта.

Целите на този проект са пряко свързани със стратегията на ОУ“Христо Ботев“ и Евопейския план за развитие на училището:

  1. Повишаване на квалификацията на учителите по английски език в начален етап, целта е те да се запознаят с иновативни методи и техники при преподаването на чужд език, с което да повишат мотивацията на малките ученици при изучаването на нов език и включването им в международни проекти.
  2. Повишаване на квалификацията на учителите по физическо възпитание и спорт, като целта е подобряване на качеството на учебните часове, на извънкласната и извънучилищната организация на спортната дейност на учениците.
  3. Повишаване на квалификацията на преподавателите по чужди езици в прогимназиален етап, в областта на използване на информационните технологии в преподаването на чужди езици. Повишаване на знанията на преподавателите  при преподаване да използват различни цифрови носители- таблет, лаптоп и др.


Само 42 от общо 217 проекта по програма Еразъм+ бяха отличените със сертификати проекти, което прави признанието за нас още по-ценно.   Екипът осъществил координирането и изпълнението на проекта се състои от учителите по английски език към ОУ „Христо Ботев“ – г-жа Милена Лесова и г-жа Моника Даржалиева-Косова.“- споделиха от ръководството на ОУ“Христо Ботев“.