П О К А Н А за свикване на редовно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски”

П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски”

На основание, чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиквам редовно Общо събрание на Сдружението на 23.05.2022 г. от 17:30 часа на адреса на седалището на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски”, ул. „Детелина“ № 2, гр. Раковски при следния дневен ред:

  1. Промяна в състава на колективния управителен орган и колективния върховен орган на Сдружението.

  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г. и доклад за дейността за 2021 г. на Сдружението.

  3. Промяна в Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на община Раковски.

  4. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  5. Други.

Припомняме ви, че съгласно чл. 35, ал. 1 от Устава, Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. Съгласно чл. 35, ал. 2, ако в определения час липсва кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъсващите членове.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на сдружението в офиса на „МИГ Раковски“, считано от днес, 13.05.2022 год.

Председател на УС: ………….……………

/Павел Гуджеров/