П О К А Н А за свикване на редовно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски”

 

 

П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски”


На основание, чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиквам редовно Общо събрание на Сдружението на 12.12.2023 г. от 17:30 часа на адрес: гр. Раковски, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908г.“ при следния дневен ред:

  1. Приемане на членове, освобождаване на членове, замяна на представителите на членове в УС и ОС; Промяна в състава на колективния управителен орган на Сдружението.

  2. Други.

Припомняме ви, че съгласно чл. 35, ал. 1 от Устава, Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. Съгласно чл. 35, ал. 2, ако в определения час липсва кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъсващите членове.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на сдружението в офиса на „МИГ Раковски“, считано от днес, 04.12.2023 год.

Председател на УС:……………/п/……………………

Павел Гуджеров