Първа копка на канализационната мрежа в квартал Парчевич

На 30.11.2016 година се осъществи символична първа копка на обект: „ Изграждане на канализационна мрежа, канализационна помпена станция с тласкател и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски“.

Въпреки неблагоприятните климатични условия не липсваше присъствие от страна на жители на общината. На събитието присъстваха Павел Гуджеров- кмет на община Раковски, Георги Лесов-председател на общински съвет Раковски, Ренета Колева-изпълнителен директор на ПУДООС, Яньо Христозов-  представляващ фирмата изпълнител „ТЕРРА ГРОУП“ЕАД гр. Пловдив , отец Евгени, общински съветници ,кметове на кметства,  зам.кметове и местни жители.

Припомняме ви, че през 2013 година беше изграден първият етап от битовата канализационна мрежа на кв. Парчевич, а три години по-късно на 24.11.2016 год. бе сключен договор между община Раковски и  ПУДООС, благодарение на  който ще започне  изграждане на втория етап от битовата канализационна мрежа. В този етап ще бъде положена 4338 метра тръбна мрежа, отвеждаща битови отпадъчни води, по цялата дължина на уличната мрежа в квартала.

„Знам, че зимата не е най-подходящият момент за строителство, но  времето е ресурс, който не можем да си позволим лекомислено да прахосваме предвид на това още колко много работа имаме да свършим. Чакат ни и   с. Стряма и с. Белозем, така че няма време да чакаме подходящи климатични условия. Моля от сърце жителите на Парчевич да се въоръжат с търпение. Няма да е леко, в най-калното време ще ви причиним не малко неоудобства, но всичко това се прави, за да стане по-добре.

Искам най-сърдечно да благодаря на г-жа Ренета Колева и на г-жа Ивелина Василева, за това че въпреки политическата криза, въпреки и трудната работна обстановка ПУДООС и МОСВ продължават да работят на пълни обороти. Вие сте пример и еталон за свършена работа, така както вас трябва да работи всяка една държавна администрация.

Благодарности отправям и към  колегите си от Общинска администрация за усилията ,които полагат, защото без всички вас нито едно от хубавите неща, които се случват в нашата община нямаше да са факт.“, коментира кметът Гуджеров

По предварителни проучвания от видовете съществуващи канализационни системи най-подходяща за кв. Парчевич е разделителната канализационна система, при която битовите и отпадъчни води се събират в един колектор , който ги отвежда в Пречиствателна станция за отпадни води, а дъждовните се събират в отделен колектор и се заустват в прилежащи водоприемници без пречистване.

Теренните особености на кв. Парчевич, както и наличието на близко разположени водоприемници, позволяващи чести отливания, предопределят изпозването на разделителна канализация.

Предвижда се, също така и изграждане на канализационна помпена станция и напорен тръбопровод към нея. Тя е ситуирана югоизточно спрямо населено място. Съоръжението е част от цялата канализационна система на квартала и ше обслужва население, наброяващо около 500 души.

Площадката отредена за изграждането на Канализационна помпена станция се намира в УПИ-XI-219-Помпена станция. Общата й площ е 925 кв.метра.

Целта на проекта е:

  • Подобряване на селищната среда, битовите и жизнени условия на населението,
  • Осигуряване на на адекватен достъп и ниво на ВиК- услугите в защита на човешкото здраве,
  • Ограничаване на директното изхвърляне на непречистени води във водоприемник,
  • Увеличаване процента на населението, чиито отпадни води са напълно третирани,
  • Предотвратяване на замърсяването на почвата и попдочвените води,
  • Предотвратяване на ерозията на частни и общински терени, както и пътната инфраструктура, вседствие на течове от амортизирани водопроводи, както и съхранение на водните ресурси на територията на общината.

Стойността на проекта 2 762 556 лв., който е изцяло финансиран от Предприятието за управление дейностите по опазване на на околната среда към Министерството на околната среда и водите /ПУДООС/.

За финал общинският градоначалник сподели, че много скоро предстои стартиране на санирането на жилищни блокoве в Раковски и в село Шишманци, както и че МИГ-Раковски е вече с подписан договор.