Първи подписан договор за 2023 година по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

 

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Евдокия Желязкова – управител на „ЕВА РОСТ“ ЕООД подписаха първия за 2023 година договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 147 286,01 лв. без ДДС се предоставя за реализиране на проект „Инвестиции в технологично оборудване и ремонт за фирма „ЕВА РОСТ“ ЕООД“.

От момента на създаването си през 2002 г. „ЕВА РОСТ“ ЕООД развива дейността си на територията на община Раковски, в село Стряма и е специализирана в производството на калъфи за автомобилни седалки. Предвидената в прогнозния бизнес план инвестиция ще даде възможност на фирмата – кандидат да оборудва съществуващия цех с нови високоефективни машини за обработката на текстил, които ще предоставят възможност за извършване на широка гама от технологични операции, които ще обогатят асортимента от продукти, ще увеличат производството и ще повишат качеството на продукцията. За реализирането на текущото проектно предложение се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности: дейност 1: Изпълнение на СМР по представена количествена сметка за обект „Цех за текстилни калъфи-плетачен и шивачен цех- УПИ IV-907,кв. 76 по плана на село Стряма, общ. Раковски“ ; дейност 2: Закупуване на технологично оборудване за цех за текстилни изделия – 3 броя плосък оверлог, 2 броя Права машина с троен транспорт, 1 брой Едноиглова машина – ръкавен тип, 1 брой Права машина с троен транспорт с дълго рамо и 1 брой Гатер ножица 10 инчова;

С реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните цели: осъществяване на успешна пазарна дейност на фирма „Ева-Рост“ ЕООД като устойчиво и развиващо се предприятие; обезпечаване на предприятието със съвременно високотехнологично оборудване за увеличаване на конкурентоспособността му на пазара на труда; осигуряване на устойчива заетост и разкриване на нови работни места в производствения сектор на територията на община Раковски, което ще допринесе за повишаване на качеството на живот в региона; ускоряване на диверсификацията на неземеделски дейности в региона; подобряване конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ Раковски и повишаване на ефективността на местната икономика.