Първи срок на прием по процедура № BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ОБЯВА

Местна Инициативна Група – Раковски

кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР

мярка „МПО2/ИП3 – ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС“

от стратегията за ВОМР на МИГ Раковски посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ-МП02/ИП3 ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС“.

Цел на настоящата процедура е: Подобряване на достъпа на възрастни в риск1, хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Процедурата е иновативна по своята същност. Възрастните в риск трябва да имат гарантирана възможност за избор на услуги и да бъдат подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности. В резултат на изпълнение на дейностите ще се подобри качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” на ОПРЧР, инвестиционен приоритет 3. „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Проектите ще се изпълняват на територията на Община Раковски.

Кой може да кандидатства:

  • Доставчици на социални услуги1;

  • Община Раковски

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Осигуряване на достъп до иновативни междусекторни услуги на възрастни в риск според специфичните им потребности, чрез създаване на нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността. Центърът следва да осигурява подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на потребители от уязвими групи-възрастни в риск, хора с увреждания и над 65г. в невъзможност за самообслужване, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване;.

  2. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда, услуги за възрастни хора (включително самотно живеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания;

  3. Подобряване достъпа до здравеопазване, промоция на здравето и социално включване;

  4. Обучение, предоставяне на психологическа подкрепа и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.

Общ бюджет на процедурата: 901 408.00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.migrakovski.eu и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 28.05.2019 г., 17:30 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения: 30.06.2019 г.,17:30 часав случай че в рамките на първия прием не са подадени и/или предложени за финансиране проектни предложения, съответно сключен административен договор за създаване/разкриване на Център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция и е наличен остатъчен финансов ресурс.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/, където е налично и ръководство за работа със системата.

1.Възрастни в риск – Възрастни лица, които без оказване на подкрепа не могат да се справят с ежедневните си дейности, което води до тяхната изолация в обществото, нарушена социална интеграция или лица:

  • Чиито близки са починали, неизвестни или възрастния е останал без тяхна подкрепа или самотноживеещи лица.

  • Жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или друго нехуманно, унизително отношение в или извън семейството.

  • За които съществува опасност от увреждане на тяхното физически, психическо, нравствено и социално здраве.