Павел Гуджеров участва в обсъждане на общата селскостопанска политика в Брюксел

На 161-ва пленарна сесия на Европейския комитет на регионите проведена на 19 юни в Брюксел се състоя дебат относно бъдещето на общата селскостопанска политика и приемане на едно становище. 

Заседанието се провежда в присъствието на еврокомисаря по селско стопанство.  

Представяме ви изказването на кмета на община Раковски Павел Гуджеров, който взе участие в дебата. 

ПРОЕКТ НА ИЗКАЗВАНЕ

Уважаеми колеги,

напълно подкрепям констатациите в проекта на становище относно „Бъдещето на ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА“, бих искал да подчертая сериозните проблеми в изпълнението на Стратегическия план в България и по-специално изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ и инфраструктурните инвестиции.

Казвам това на фона на вече три годишно забавяне в стартирането на изпълнението им, поради невъзможността за постигане на разбирателство между управляващите органи на национално ниво за „архитектурата“ на прилагане на подхода.

Така милиони евро остават само на хартия, а 196 общини, участващи в 107 местни партньорства, са подготвили своите местни стратегии и чакат участващите управляващи органи да се споразумеят. Декември 2023г. трябваше да имаме одобрени стратегии, РЕАЛНОСТА Е ЧЕ Юни месец 2024 все още нямаме покана за кандидатстване

Това вреди най-много на най-малките фермери и периферни общини, което не съответства на заявките в демографската сфера, нито спомага за оползотворяване на местния потенциал.

Също така напълно подкрепям и нуждата от защита за приходите на земеделците, като се обърне внимание на нелоялните търговски практики и регулации в европейски търговски споразумения.

Всички искаме стабилност в сектор земеделие, искаме силни и устойчиви селски райони. Подхода ЛИДЕР е един чудесен инструмент, който може да ни помогне в постигането на тези цели. Апелирам за услесняване на достъпа до финансиране по лидер и това да бъде задължителен за прилагане на национално ниво.

Благодаря!