Подменят кухненското оборудване на социалната трапезария в Раковски

Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща включените в програмата Домашен социален патронаж ще бъде доставено и монтирано по проект на община Раковски. Ръководството на Община Раковски кандидатства във Фонд „Социална закрила“ с проект „Модернизиране на кухненското оборудвате и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Раковски“. Проектът е одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по Фонд „Социална закрила“.  Общата му стойност е 27 хил. лева, от които 24 хил. лв. се осигуряват от фонда, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината.
Кухнята обслужва общо 250 потребители на услугата Домашен социален патронаж – възрастни хора, самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването.
Закупуването на ново кухненско оборудване ще допринесе за осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята, по-бързо приготвяне на храната и ще се осигури достъп на по-голям брой граждани до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.Реализираните икономии ще бъдат насочени към други дейности, свързани с подобряване качеството на предоставяните социални услуги.
В началото на месец юли ще бъде подписан договор между Фонд“Социална защита“ и община Раковски за изпълнение на проекта.