Подписан договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местна развитие на „Местна инициативна група Раковски“

 

 

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Борислав Чепишев – управител на „Фотостудио Спектър“ ООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 132 645,10 лв. се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на специализирана техника за рекламно студио” по процедура BG06RDNP001-19.156-S1 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и е в размер на 50 % от общите допустими разходи, а общата стойност на проекта е 176 860,14 лв.

„Фотостудио Спектър“ ООД кандидатства за закупуване на фотографска, компютърна, гравираща и разпечатваща техника. С извършване на инвестицията кандидатът ще подобри икономическите показатели на предприятието си, подобряване на производствения капацитет и ефективността – чрез предлагане на нови продукти с високи качествени и количествени показатели.

Реализирането на проектните дейности ще допринесе за постигане на следните цели:

– Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

– Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

– Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;

– Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие.