Подписан договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местна развитие на „Местна инициативна група Раковски“

 

 

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Георги Ружин – управител на „Джи – График“ ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 88 713,06 лв. се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на техника за изработка на рекламни материали”, а общата стойност на проекта е 118 284,08 лв.

„ДЖИ – ГРАФИК“ ЕООД предлага широка база от рекламни решения на своите клиентиграфичен и уеб дизайн, дигитален, офсетов и широкоформатен печат, брандиране на търговски обекти и автомобили.

В срок от 24 месеца, кандидатът следва да проведе процедура за избор на доставчик на Хибриден UV принтер, който по своята същност представлява иновация за територията на МИГ Раковски, тъй като включва напълно нови технически параметри:

– оборудван е с 2-4 печатащи глави с променлив обем на капката и резолюция 1200 x 1200 dpi;

– машината се отличава с възможност за моментално втвърдяване на UV мастило с цел осигуряване на бързо производство, автоматично разпознава височината на носителя до 50 мм дебелина и калибрира разстоянието на печатащата глава.

Целите на проектното предложение са: въвеждане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила; повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури; развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес.