Подписан договор по процедура № BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

 

 

Подписан договор по процедура № BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

На 12.04.2023 г., кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор на „Местна инициативна група Раковски“, подписаха пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 136 649.27 лв. се предоставя за реализирането на проект „Благоустрояване на централен площад в УПИ II- читалище от кв. 15 по ПУП на с. Чалъкови, Община Раковски” на Община Раковски. В рамките на 36 месеца от подписването на договора ще бъдат извършени следните строително – ремонтни дейности с цел изграждане на нов и модерен площад в село Чалъкови, община Раковски:

  • Цялостна подмяна на настилките от бетонови плочи и бордюри;

  • Реконструкция на съществуваща паркова чешма;

  • Доставка и монтаж на паркови пейки, парково осветление, антипаркинг елементи;

  • Доставка и монтаж на фонтан.

Реализирането на проектното предложение ще доведе до подобряване на достъпа на жителите на село Чалъкови и община Раковски до ремонтирана и благоустроена площ за широко обществено ползване, ще се създадат повече и по-добри възможности за активен и пасивен отдих на населението, като в същото време бъде запазен автентичния дух и традиции на селото.