Подписан договор по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.629-S3 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Подписан договор по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.629-S3 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ и Община Раковски подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на проект „Изграждане на детска площадка за игра на открито в два подообекта: 1. Детска градина „Щастливо детство“, УПИ I-180 – детска градина, кв. 48 по ПУП на кв. Секирово, общ.Раковски; 2. Детска градина „Иглика“, УПИ XII-1277, кв. 549 по ПУП на кв. Ген. Николаево, общ.Раковски, обл.Пловдив“ е в размер на 50 003,24 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 100 %.

Предвижда се двете детски площадки да бъдат с комбинирано детско съоръжение по детайл от производител, като тази в детска градина „Щастливо детство“ ще бъде и с пясъчник. Ще бъдат изградени и армирани бетонови настилки, върху които ще се постави ударопоглъщаща настилка. Детските площадки за игра на открито са пространствата, където децата прекарват голяма част от детството си в игри и забавления. Тези места трябва да бъдат внимателно планирани и проектирани, така че да отговарят на нуждите и потребностите на всички деца, като същевременно подпомагат тяхната социализация и осигуряват физическото им развитие. Общата цел на проекта е подобряване условията и качеството на живот на територията на община Раковски, посредством развитие на инфраструктура в градската среда и околните населени места. По този начин ще се постигне осигуряване на устойчив и балансиран икономически растеж, укрепване на конкурентоспособността, привлекателността и качеството на живот в територията на общината, която напълно отговаря на Стратегическата цел на Стратегията на ВОМР. Чрез успешното реализиране на проекта се очаква постигането на още една много простичка, но много важна цел – подобряване на здравето и осигуряването на забавление и щастливи мигове на игра за децата.