Подписан договор с Община Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

 

 

На 26.06.2020 г. Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски и Мария Гиева – изпълнителен директор на МИГ Раковски подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощта по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

Проектът „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VII – озеленяване кв.65 по ПУП на с. Стряма“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 58 146,98 лв., като финансирането е 100 % от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски. Предвижда се да се обнови и обогати алейната мрежа в съществуващия парк в село Стряма, както и декоративната растителност. Ще се изгради ново парково осветление, ароматна градинка, ще се монтират осветителни тела, тенис маса и маса за шах, пейки и кошчета за отпадъци.