Подписан договор с Община Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

 

 

На 26.06.2020 г. Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски и Мария Гиева – изпълнителен директор на МИГ Раковски подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощта по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

Проектът „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ II 2424 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 324 351,87 лв., като финансирането е 100 % от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски. Проектът предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване в град Раковски. Обект на проекта е паркът в кв.531 в кв. Секирово. Предвижда се да се обособят нови зони в парка – за спортно катерене с боулдъри, за игра с въжени съоръжения, за игри с топка. Планирано е обновяване на зоните за отдих, настилките, алеите и плочопътеките, както и засаждане на нови дървета, храсти, треви и цветя. В проектното предложение е включено и монтиране на нови осветителни тела, беседки, пейки и кошчета за отпадъци.