ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ С МИГ РАКОВСКИ

На 25.03.2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Раковски” Георги Лесов и Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски, подписаха тристранен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.022 „МИГ Раковски – МПО2/ИП1Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите, финансирана по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по Оперативна прогама „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд. Одобреният размер на разходите по проекта е 190 490,51 лв., като интензитетът на помощта е 100 %.

Проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски включва здравни, социални и образователни услуги, които са насочени изцяло към деца от маргинализираните общности и техните семейства. За целта ще се оборудват два центъра, наречени „къщи“, в две от селата на територията на община Раковски – село Болярино и село Момино село. В къщите ще работят 2 социално-здравни медиатора на 8 часов работен ден, 2 домакина на 8 часов работен ден и 2 педагога на 4 часов работен ден, като всеки от тях предварително ще премине обучение. Основно дейността ще бъде насочена към хигиенни навици, здраве и образование на ромските деца и техните семейства. За да се акцентира върху ролята и връзката учител-родител-ученик в образователната среда и извън нея, ще бъдат подготвени и 6 лица „образователен медиатор“, назначени на 8 часов работен ден, които ще придружават децата от предучилищна възраст и учениците от началните класове до учебните заведения, с цел подпомагане както в учебния процес, така и в социално-здравно направление. Дейността на тези специалисти ще продължава и сред ромските семейства под формата на домашни посещения. В рамките на проекта ще се закупи специализирано обзавеждане и оборудване – интерактивна система за обучение, комбинирани съоръжения за игра и образование, което да осигури на целевата група безопасна и сигурна среда за изпълнението и провеждането на предлаганите услуги.