ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ С МИГ РАКОВСКИ

На 19.02.2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Раковски” Георги Лесов и Йовко Романов – временно изпълняващ функциите на кмет на Община Раковски, подписаха тристранен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.031 „МИГ Раковски – МП02/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост, финансирана по Оперативна прогама „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд. Одобреният размер на разходите по проекта е 62 425,99 лв., като интензитетът на помощта е 100 %. Основната цел на проект Създаване на социално предприятие „Общинска ремонтна работилница“ на територията на Община Раковские чрез дейността на новосъздаденото социално предприятие да бъде подобрено състоянието на инфраструктурата на територията на община Раковски, като се ремонтират и поддържат общинските сгради, пътища, алеи и тротоари, гробищни паркове и други. За целта ще бъде закупено професионално строително оборудване и ще бъдат наети 5 лица – едно лице за ръководител, две лица „строител пътища“, две лица – „работник строителство“. Назначените лица в „Общинската ремонтна работилница“ ще подпомагат дейността на съществуващото към момента общинско предприятие “Благоустрояване и превенция“. Лицата ще бъдат от уязвимите групи и ще са пряко ангажирани с подготовката, организацията и изпълнението на всички посочени дейности. По този начин Община Раковски ще улесни достъпа до заетост на представителите на уязвимите групи, като създаде подходящи възможности за тяхната трудова реализация.