ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Осигуряване на допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Раковски.

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата.

Те са предназначени за осигуряване на финансов ресурс за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за следващия програмен период, както и за увеличаване на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да кандидатства е до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени. Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ Раковски изготви предложение за осигуряване на допълнителен финансов ресурс и промяна в размер до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 между мерките, финансирани от ЕЗФРСР и със свое решение от 10.05.2021 г. обявява обществено обсъждане за разпределение на средствата към приложимите мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Раковски.

Промяната е допустима на основание чл. 18 от Споразумение РД 50-195/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020г., сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 20.05.2021 г. на електронна поща mig.rakovski@gmail.com, по пощата или в офиса на сдружението на адрес гр. Раковски, ул. „Детелина“ № 2.

Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

ПРОМЯНА НА СВОМР НА МИГ РАКОВСКИ може да откриете на следния сайт: http://www.mig-rakovski.eu