ПОКАНА за обучение на тема «Принос на местната общност за развитието на община Раковски при разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г.»

ПОКАНА

за

обучение на тема «Принос на местната общност за развитието на община Раковски при разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г.»

 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ има удоволствието да ви покани на еднодневно обучение за екип на МИГ и местни лидери в изпълнение на сключен административен договор РД № 50-47/15.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от ЕЗФРСР.

Обучението е в изпълнение на дейност „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни“ и е насочена към следните целеви групи от местната общност: местни лидери и членове от екипа на МИГ Раковски.

Еднодневното обучение ще се проведе на 02.06.2023г. от 10.00 ч. в сградата на Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, град Раковски.

За заявяване на участие, моля да се свържете с нас на следните телефони:

0895/283775 – Веселина Канева

0882/949349 – Мануела Белчева

 

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!