ПОКАНА за среща за обществено обсъждане

ПОКАНА

за

среща за обществено обсъждане

 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ има удоволствието да ви покани на среща за обществено обсъждане в изпълнение на сключен административен договор РД № 50-47/15.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от ЕЗФРСР.

Срещата е в изпълнение на дейност „Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията“ и е насочена към всички заинтересовани страни от местната общност: местни лидери, уязвими групи, всички представители на местната власт, местен бизнес, нестопански сектор, местните институции, организации и други.

Целта на срещата е да се проведе широко обществено обсъждане сред общността на изготвения проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на община Раковски. Участието на заинтересованите страни е важно за процеса на изготвяне на стратегията за местно развитие.

Общественото обсъждане ще се проведе на 13.09.2023г. от 10.30 ч. в заседателната зала в сградата на Община Раковски.

С проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на община Раковски може да се запознаете в офиса на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“: гр. Раковски, ул. „Детелина“ № 2, етаж I, стая № 2, на който също можете да представите вашите писмени предложения и коментари.

 

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!