ПОКАНА

 

СНЦ „Клуб за креативно развитие“ организира конференция за представяне на книгата „Раковски – крепост на българската вяра“, популяризираща нематериалното културно наследство и проекта на 26 януари 2022г. от 17:00 ч. в гр. Раковски, Заседателна зала на НЧ „Св. Св.Кирил и Методий“.

Събитието е във връзка с изпълнение на проект „Съхраняване на местната идентичност на Община Раковски“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,

Заповядайте!