Представят проектът „ЗАЕДНО МОЖЕМ“ в Раковски

Информационно събитие за представяне на проект „Заедно можем“ ще се проведе на 29.5.2019г. (сряда) от 19:00ч. в НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ГР. РАКОВСКИ – 1908г.“, кв. Генерал Николаево, гр. Раковски.
Проектът е ориентиран към лица, желаещи да развиват собствен бизнес, безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Ключовите дейности са насочени към подготовка на лицата, предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да ги подпомогнат в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност и предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на новосъздадения бизнес.

Целевата група на проекта са лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети на територията на Община Раковски
Проектът се финансира от Европейски социален фонд, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 чрез подхода ВОМР
Основната цел на “Заедно можем” е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост лица от територията на МИГ Раковски, като по този начин ще допринесе пряко за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на местната инициативна група. Проектът е ориентиран към лица, желаещи да развиват собствен бизнес, безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и само-наемане. ​
Специфични цели на проекта:
1) популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
2) Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения (специализирани обучения)
Тази дейност има за цел предоставяне на обучения за развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност за представители на целевата група (лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети).
Обучението „Достъпното предприемачество“ е планирано с продължителност 60 часа – 30 часа теория и 30 часа практика.
3) предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди.
Тази дейност има за цел предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди на представители на целевата група. Дейността ще включи следните етапи:
Етап 1) Предоставяне на консултантски услуги за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група и за преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите, подготовка на бизнес планове от лицата.
Етап 2) Предоставяне на индивидуални или групови консултации, насочени към практически аспекти на реализацията на самостоятелната заетост, включително консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, създаване на бизнес контакти, подпомагане достъпа до партньорски мрежи, насърчаващи бизнес развитието, подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ, счетоводни практики, интелектуална собственост и ноу-хау, управление на човешките ресурси и консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници.
Обща стойност на проекта: 167 750,00 лв., от които 142 587.50 лв. европейско финансиране и 25 162.50 лв. национално съфинансиране.
Проектът се финансира от Европейски социален фонд, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 чрез подхода ВОМР
Период на изпълнение: 01.03.2019г. – 31.08.2020г.
Номер на договора: BG05M9OP001-1.032-0003
Контакти:
Рангел Матански – ръководител проект
rangelmatanski@gmail.com
Тел. 0888 445761