Приключи оценката на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.022 „МИГ Раковски – МП02/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедура  № BG05M9OP001-2.022 „МИГ Раковски – МП02/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, финансирана по Оперативна прогама „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

За периода на прием постъпи едно проектно предложение от Община Раковски. Проектът включва здравни, социални и образователни услуги, които са насочени изцяло към деца от маргинализираните общности – ромите и техните семейства на територията на община Раковски.

Пакетът от иновативни здравни, социални и образователни услуги обхваща изграждането на два центъра, наречени „къщи“ в две от селата на територията на Община Раковски – село Болярино и село Момино село. „Къщите“ представляват помещения от общински сгради. В тях ще работят 2 социално-здравни медиатора на 8 часов работен ден, 2 домакина на 8 часов работен ден и 2 педагога на 4 часов работен ден. Всеки един от тях ще премине обучение организирано от партньора на Община Раковски Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци“ /НАРД/ – гр. Пловдив. Основно дейността ще бъде насочена към хигиенни навици, здраве и образование на ромските деца и техните семейства. Ще се закупи специализирано обзавеждане и оборудване – интерактивна система за обучение, комбинирани съоръжения за игра и образование, което да осигури на целевата група безопасна и сигурна среда за изпълнението и провеждането на предлаганите услуги.

Одобреният размер на разходите по проекта е 190 490,51 лв., а финансирането е 100 % безвъзмездна финансова помощ. Предстои разглеждане на оценителния доклад от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и подписване на тристранен договор с одобрения бенефициент.