Приключи оценката на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на първия срок по процедура BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За периода на прием от 31.08.2018г. до 31.10.2018г. постъпиха осем проектни предложения на обща стойност 186 358.37 лв. Одобрени за финансиране са седем проектни предложения с обща стойност 156 463,37 лв., а едно проектно предложение на стойност 29 895,00 лв. е в списъка с резерви, поради липса на разполагаем бюджет. Предстои разглеждане на оценителния доклад от Държавен фонд „Земеделие“ и подписване на тристранен договор с одобрените бенефициенти.

Към момента няма разполагаем бюджет за втория прием по процедурата.