Приключи процесът на консултиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Раковски

Среща-консултация на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-РаковскиСреща-консултация на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Раковски

Сред изключително голям интерес и присъствие премина процесът на консултиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Всички предложения от присъстващите по време на информационните срещи и обществените обсъждания бяха отразени от екипа и ще намерят възможност да бъдат реализирани чрез включените мерки в стратегията. Целта е да бъде осигурен устойчив и балансиран икономически растеж и укрепване на конкурентоспособността и привлекателността на територията. Това може да бъде постигнато чрез инвестиции в земеделски стопанства, преработката и развитието на селскостопанските продукти, инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности и инвестиции в малка по мащаби инфраструктура, както и чрез съхраняване на местната идентичност.

Общата стойност на бюджета на стратегията възлиза на 4 420 108 лв., като 2 933 700 лв. са по Програма за развитие на селските райони, а 1 486 408 лв. са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За текущи разходи и популяризиране на стратегията ще бъдат осигурени допълнително 977 900 лв.