Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ-МП02/ИП3- Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-199/ 29.11.2016 г., МИГ-Раковски публикува за второ предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ-МП02/ИП3Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от ОП Развитие на човешките ресурси, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Раковски.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „МП02/ИП3Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от СВОМР на МИГ-Раковски е от 21.02.2019 г. до 01.03.2019 г. , 17:00 часа.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на email: mig.rakovski@gmail.com или на адрес: гр. Раковски, пл. „България“ № 5. 

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ-МП02/ИП3Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“:

1. Проект на Обява; – Приложение-1.1.-Обява-по-Мярка-ОПРЧР-МПО2-ИП3 (1)

2. Проект на Условия за кандидатстване;Условия-за-кандидатстване-Мярка-МПО2-ИП3-ОПРЧР (1)

3. Проект на Документи за кандидатстване;Приложение_I_Автобиография Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора Приложение_II-1_Декларация на кандидата_партньора Приложение_III – Декларация de minimis Приложение_IV- Декларация НСИ Приложение_V_ Декл представител на уязвими групи Формуляр за кандидатстване

4. Проект на Документи за информация;Annex_Н_Таблица_възнаграждения Методика за финансов капацитет Методология за възнагражденията_2014-2020 Методология за ТФО Таблица-адм.оц.на съотв.и допуст ред. 28.06.2018 Указания_ДДС Указания_попълване_формуляр ред.

5. Документи към договор- Административен договор Заявление-Ръководител Заявление-Упълномощено лице Приложение_IХ_Декларация нередности Приложение_VI_Споразумение партньор Приложение_VII_Финансова идентификация Приложение_VIII_Декларация финансов принос