Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-199/ 29.11.2016 г., МИГ-Раковски публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и документи към тях по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Раковски. Пълният пакет с документи е публикуван на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от СВОМР на МИГ-Раковски е от 13.07.2020 г. до 20.01.2020 г., 23:59 ч. само и единствено посредством модула за кандидатстване на ИСУН 2020. За целта е необходимо желаещите да изпратят коментар/предложение да имат регистрация в ИСУН 2020 и да попълнят необходимите полета в системата след натискане на бутон ИЗПРАТИ КОМЕНТАР/ПРЕДЛОЖЕНИЕ под пакета с документи за обществено обсъждане.