ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“- ПРОФЕСИЯ „ПАРАМЕДИК“

Проектът BG05M9OP001-1.002-0121 „Нови възможности за младите хора“ се изпълнява от ЦСМП-Пловдив за област Пловдив и е финансиран от процедура „Активни“ на ОПРЧР 2014-2020 г.

Целта на проекта е да намери работа на млади хора по новата професия  „Парамедик“, като осигурява обучение и заетост. Завършилите успешно програмата получават свидетелство за професионална квалификация – трета степен за „Парамедик“, което е валидно в целия Европейски съюз. Парамедик (трета степен) извършва транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения.

Кампанията на Център за спешна медицинска помощ-Пловдив има за цел да идентифицира неактивни младежи от 15 до 29 години, които да бъдат подкрепени да се върнат в училище или да си намерят работа.

На 30 младежи в област Пловдив, които отговарят на условията на програмата ще бъде предложено безплатно обучение за професията „ПАРАМЕДИК“ (трета степен), ще получат диплома, валидна за страната и чужбина и стипендия за времето на обучение в размер на 15 лв. на ден за жители на област Пловдив и 10 лв. на ден за община Пловдив. Обучението ще започне през месец октомври 2016 г. и ще продължи най-малко 7 месеца. Успешно завършилите ще получат диплома, валидна на територията на страната и чужбина. Осигурена е 6-месечна субсидирана заетост, а на най-успешните ще бъде предложен постоянен трудов договор.

Кампанията ще продължи до 30.09.2016 г.

Условия за участие в програмата:

 • да са на възраст до 29 години;
 • да имат постоянен или настоящ адрес в област Пловдив;
 • да не учат (висше или средно образувание) най-малко от 4 месеца;
 • да не работят най-малко от 4 месеца, да не собственик или управител на фирма;
 • да не са регистрирани земеделски производители;
 • да не са били регистрирани в Бюрото по труда като търсещи работа в последните 12 месеца;
 • да притежават свидетелство за управление на МПС (категория Б),

Необходими документи за обучение  „ПАРАМЕДИЦИ“:

 1. Декларация по образец, попълнена и подписана от кандидата;
 2. Копие от дипломата за средно образувание или от документа за придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити;
 3. Копие на удостоверението си за настоящ адрес ( издава се от общината по регистрация)
 4. Копие на свидетелство за управление на МПС (категория Б);
 5. Разпечатана от интернет страницата на НАП „Справка за осигурителния доход за социално осигуряване“ за последните 4 месеца.

За повече информация:  www.aktivni-plovdiv.eu

Телефон: 032/ 643 366, 0893 587 913