ПРОЕКТ„Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“

От началото на учебната  2016/2017год. започва подготовката за реализация на проекта. Това става чрез съвместните действия на Ромски образователен фонд и Министерството на образованието и науката. На база  на редица документи се извършва подбор на ученици, отговарящи на определени изисквания – успех в училище, социален статус и др.
Определени са 600 ромски ученици за цялата страна, на  които  се отпуска стипендия   всеки месец в размер  на 30 евро за успешно  приключване на курса от средното им образование.
За ПГ“П.Парчевич“ се класират 6 ученика от IX класове: Дидка Илиева и Дафинка Манолова от 9а клас, Георги Атанасов и Лиляна Кирилова от 9б клас, Славка Янкова и Йорданка Стоянова от 9в.
Всеки месец  тези стипендианти се отчитат пред РОФ, с които  имат сключен договор. Вече втори месец се  пишат отчети, където се проследява   как те се развиват – успех, отсъствия, мотивация за учене. Отчита се и  за какво  се изразходва стипендията – дрехи; храна; транспорт; учебни пособия. Друга подкрепа учениците стипендианти на този РОФ получават от определен за целта учител. Планирани са по 8 срещи за всеки отчетен месец, където освен професионални знания учениците се консултират и по други теми: Взаимоотношения, трудности в училище и в семейството, професионално ориентиране. В края на м. Март на 29, представители на  РОФ извършиха проверка в гимназията. Освен проверка на документацията, проверяващите проведоха разговор със стипендиантите и реализираха своя анкета. Чрез нея те имаха възможност да установят нивото на текущия им успех , присъствия и бъдещи планове за развитие. Дидка Илиева и Дафинка Манолова от 9а клас споделиха за вестник Междучасие: „Госпожите от Министерството на образованието ни зададоха въпроси за това дали искаме да продължим образованието си и  за какво сме използвали отпуснатата стипендия. Мотивираха ни да учим и ни обещаха да  ни платят обучението, ако искаме да продължим следващата степен на образование. Попълнихме анкетни карти, които включваха въпроси за успеха ни“.
От тази проверка, която имаше и методичен характер, проверяващите констатираха, че е извършена положителна работа и има добър ефект за самите стипендианти.