Проект „Съхраняване на местната идентичност на Община Раковски“ – цели и постигнати резултати

 

Проект „Съхраняване на местната идентичност на Община Раковски“ е финансиран по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие и е на стойност 33 488.00 лв. като безвъзмездната финансова помощ е 100 %.

Проектът си е поставил задача да се запази и съхрани културно-историческото наследство като специфика и неразделна част от местната духовност, католическия корен и е насочен към съхраняване на културните и религиозни традиции на местното население на община Раковски.

Цели на проектното предложение:

– Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски

– Запазване на духовния и културния живот на населението на Община Раковски

– Представяне на съвременни форми и начини за популяризиране на материалното и живото нематериално културно наследство.

Проектното предложение е в съответствие с Приоритет 2: Хармонично и устойчиво развитие на територията от гледна точка на обществената инфраструктура и селско наследство и Специфична цел 5: Поддържане и укрепване на културната идентичност, традиции, наследство и ценности от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, защото ще интензифицира културния живот в територията и културните търсения и знания на местното население. Познаването на територията и нейните културни ресурси неминуемо ще доведе до подобряване на осъзнаването на принадлежността към една уникална местна идентичност и съответно ще задълбочи връзката с територията.

Постигнатите резултати по проекта са издадена авторска карта, представляваща богато илюстрирана дипляна за цялостното културно-историческо наследство на града и региона: представени подробно с креативна и забавна илюстрация всички ключови забележителности и културното наследство; издадена книга, популяризираща нематериалното културно наследство и проведена конференция.