„РАДИНА БЕЙКЪРИ“ ЕООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

РАДИНА БЕЙКЪРИ“ ЕООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Мария Гиева и Иванка Гендова – управител на „РАДИНА БЕЙКЪРИ“ ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на проект „Инвестиции за сладкарска работилница с продажба на място“ е в размер на 100 595,53 лв., от които 50 297,75 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Чрез настоящия проект РАДИНА БЕЙКЪРИ“ ЕООД помага за диверсифициране към неземеделски дейности на територията на МИГ. Предвижда се да се изгради модерен цех за сладкарски и тестени изделия, който е свързан с иновации, тъй като новата продукция – бутикови торти и пити, не се произвежда до момента на територията на МИГ Раковски, а е търсена. За целта ще бъде закупено технологично оборудване съгласно спецификация от изготвен технологичен проект. Технологичното почистване на оборудването също е иновативен метод, защото няма да се извършва с вода, а с малко количество мазнина. Това води до ползване на по-малко вода в производствен процес като цяло. Сладкарската работилница е разположена на едно ниво. В обекта има изграден санитарен възел. Предвижда се ежедневно зареждане със суровини и по тази причина не са необходими големи складови пространства. Продажбата на готовата продукция ще е на място, затова е обособено отделно пространство не само за работна зона, но и зона с изложбен щанд. Следствие изпълнението на проекта ще се създаде и едно ново работно място. С развитието на цеха и производството му ще се гарантира успешен бизнес на територията на община Раковски.