Съобщение за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150 пл. България № 1, тел.: 03151/2260, факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Раковски уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, че в изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 5 от Закон за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (обн. ДВ., бр. 79от 10 юли 1998 г., изм. ДВ. Бр. 95 от 8 декември 2015 г.) и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техникa в Община Раковски по следния график по населени места:

дата

Община

Неселено място, фирма

Място на ГТП/контрола/

Време на провеж

дане

Инспектори

21.03.2018 г.

Раковски

кв. Генерал Николаево

База –

Бойко Шопов

10.00 – 14.00 ч.

Гюлеметов, Узунова, Димова

22.03.2018 г.

Раковски

кв. Секирово

Фирми и частни

База –

Петър Инджов

10.00 – 14.00 ч.

Гюлеметов, Узунова, Димова

27.03.2018 г.

Раковски

с. Белозем,

с. Чалъкови

Фирми, частни

Фирми, частни

10.00 – 14.00 ч.

10.00 – 12.00 ч.

Гюлеметов, Узунова, Димова

28.03.2018 г.

Раковски

с. Момино село,

с. Стряма

Фирми, частни

Фирми, частни

Центъра

10.00 – 11.30 ч.

11.30 – 13.00 ч.

Гюлеметов, Узунова, Димова

29.03.2018 г.

Раковски

с. Шишманци,

с. Болярино

Фирми, частни

Фирми, частни

10.00 – 13.00 ч.

10.00 – 12.00 ч.

Гюлеметов, Узунова, Димова