Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ приключва процедура по оценка на проектни предложения по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”. Бюджетът по процедурата е 190 000,00 лв., а интензитетът по подмярката е 100%. Подадено е едно проектно предложение на стойност: 71 383,29 лв. Бенефициент е община Братя Даскалови, която, чрез проектното си предложение цели да насърчи туристическите дейности в общината, чрез закупуване на мобилна сцена и оборудване към нея, за провеждане на туристически мероприятия, представящи традиционното им местно и културно наследство.