Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация, създадена през 2010 г. Местната инициативна група е публично-частно партньорство между местната публична власт, частния сектор и гражданският НПО сектор, изпълняващо Стратегия за водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014 – 2020 г.

През 2020 г. Сдружението приключи процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, по която още през 2019 г. са подадени три проектни предложения на обща стойност: 766 215.42 лв. През 2021 г. се очаква сключването на договори с бенефициентите по подмярката.

Местната инициативна група организира приеми по под мерките 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегията си за водено от общностите местно. Процедурата по прием на проекти по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ приключи с входирани десет броя проектни предложения на обща стойност: 3 296 160.87 лв. Оценителната сесия за подбор на проектите по цитираната процедура е в процес и се очаква да приключи в началото на 2021 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ удължи до 1 март 2021 г. срока за подаване на проектни предложения по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”.

През 2020 г., Сдружението подписа своя първи тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР.

Екипът на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Ви желае весели празници!