СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА

Процедура чрез подбор на проектни предложения

BG06RDNP001-19.804 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

I. Наименование на мярката

Мярка 6.4 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Раковски“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

II. Допустими кандидати,

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Земеделски стопани с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) над 8 000 евро;

 • Микропредприятия , регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

III. Допустими дейности

По мярка 6.4. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

– Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) ;

– Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложениете продукти и материали);

– Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги, базирани на ИТ и др.);

– Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

– Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземедески дейности.

Допустими за финансова помощ по процедурата са следните разходи:

Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

А) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

Б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

В) Общи разходи, свързани с разходите за букви „А“ и „Б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

Г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

IV. Период за прием на проектни предложения

Датата на обявяване на първи прием по процедурата е 05.12.2023 г., 08:30 часа.

Крайният срок за подаване на проектните предложения по първи прием е 31.01.2024 г., 17:30 часа.

Датата на обявяване на втори прием по процедурата е 01.03.2024 г., 08:30 часа.

Крайният срок за подаване на проектните предложения по втори прием е 31.03.2024 г., 17:30 часа.

Датата на обявяване на трети прием по процедурата е 01.06.2024 г., 08:30 часа.

Крайният срок за подаване на проектните предложения по трети прием е 01.07.2024 г., 17:30 часа.

V. Бюджет на приема

Размерът на общия публичен принос за изпълнение на мярката в рамките на първия срок на прием е 337 532,87 лв.

VI. Минимален и максимален размер на безвъзмедната финансова помощ за конкретен проект

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 14 625 лв. при минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 19 500 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 150 000 лв. при максимален размер на общите допустими разходи за един проект – 200 000 лв.

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за проекти за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на 975 лв. при минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 19 500 лв.

Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за проекти за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на 10 000 лв. при максимален размер на общите допустими разходи за един проект – 200 000 лв.

Финансова помощ

Финансовата помощ, при спазване на правилата за „минимална помощ“ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи.

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5%.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

 1. Проекти с инвестиции и дейности, насочени към развитие на „зелена икономика“, в т.ч. и за технологии, водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС Подпомагане на биологичното производство – 15 точки;

 2. Степен на иновативност:

 • Над 30 % до 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 5 точки

 • Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 10 точки;

 1. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и други форми на туризъм – 5 точки;

 2. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват – 5 точки;

 3. Проекти, създаващи заетост:

 • До 2 нови работни места – 5 точки

 • Над 3 нови работни места – 10 точки;

 1. Проекти за производствени дейности – 5 точки;

 2. Проекти, представени от жени (за физически лица, ЕТ и еднолични собственици на капитал) – 5 точки;

 3. Проекти, представени от представители на малцинство (за физически лица, ЕТ и еднолични собственици на капитал) – 5 точки;

 4. Проекти, представени от представители на други уязвими групи (за физически лица, ЕТ и еднолични собственици на капитал) – 5 точки;

 5. Проекти, представени от микропредприятия, физически лица, ЕТ и еднолични собственици на капитал на възраст между 18 и 40 години включително5 точки;

 6. Ясна връзка между целите на проекта и предложените дейности и общата цел, поне един от приоритетите и поне една от специфичните цели на Стратегията по ВОМР на МИГ Раковски:

 • Целите и дейностите на проекта кореспондират пряко с общата цел, поне един от приоритетите и поне една от специфичните цели на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ Раковски, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена задълбочена обосновка за това – 10 точки.

 • Целите и дейностите на проекта кореспондират пряко с общата цел, поне един от приоритетите и поне една от специфичните цели на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ Раковски, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена задълбочена обосновка за това – 5 точки;

 1. Дейностите по проекта са свързани и устойчиви:

– Дейностите са свързани и осигуряват основни екологични, социални и икономически услуги за всички членове на общността, без да отнемат възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди, т.е сегашните действия да нямат отрицателни последици в бъдеще – 10 точки

– Дейностите са свързани и осигуряват основни екологични услуги за всички членове на общността, без да отнемат възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди, т.е сегашните действия да нямат отрицателни последици в бъдеще – 5 точки

– Дейностите са свързани и осигуряват основни социални и икономически услуги за всички членове на общността, без да отнемат възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди, т.е сегашните действия да нямат отрицателни последици в бъдеще – 5 точки;

 1. Ясно описание на дейностите в съответствие с целите на проекта:

 • Дейностите са описани ясно, логически последователни са и ще доведат до постигане на целите на проекта – 5 точки.

 • Планът за изпълнение на всички дейности по проекта е последователен, но по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, или в една или няколко дейности липсва яснота в описанието, начина на изпълнение или резултатите от изпълнението им, но въпреки това планът за действие е изпълним и ще доведе до постигане на целите на проекта – 3 точки.

 • В една или няколко дейности липсва яснота в описанието, начина на изпълнение или резултатите от изпълнението им или планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности – 0 точки.

Максимален брой точки – 100.VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Раковски: mig.rakovski@gmail.com. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; www.mig-rakovski.eu

Лица за контакт:

Веселина Канева – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0895/283775

Мануела Белчева – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0882/949349IX.Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.