СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

 

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“

ОБЯВЯВА

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

I.Наименование на мярката

Мярка 21 МИГ-Раковски „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Раковски“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

II. Допустими кандидати,

За подпомагане могат да кандидатстват:

Местни поделения на вероизповеданията

Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ, включително МИГ-Раковски

Община Раковски

Музеи, читалища и други юридически лица, с дейност в сферата на културата

Училища и други учебни заведения

ЗП и земеделски стопани

Кооперации, клонове на занаятчийски или други сдружения, работещи в областта на занаятите и местни традиции

III.Допустими дейности

В рамките на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:

1. Дейности, свързани с движимо материално културно наследство

– създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;

– организиране на временни и/или постоянни тематични изложби;

– информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;

2. Дейности, свързани с нематериалното КН

– проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

– дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, включително макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

– провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, концерти, събори и други събития, свързани с местното културно наследство;

– други, неизброени тук, но пряко свързани с целите и обхвата на мярката.

Допустими за финансова помощ по процедурата са следните разходи:

Разходите се свеждат до:

а) Подобрения и инвестиции в движимо имущество и движимо културно наследство;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива и до 15% от общата стойност на допустимите разходи;

в) Разходи свързани с дейности по създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.; информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство; проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; дейности, свързани с проучване, анализиране, съхранение и популяризиране на местния фолклор; дейности свързани с провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство; други;

г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например възнаграждения за екипа, ръководещ проекта – ограничени са до 12 % от сумата на всички останали разходи по проекта;

д) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки, ако такива са необходими за проекта.

IV. Период за прием на проектни предложения

Първият период за прием е с начален срок 31.08.2018 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2018 г., 23:30 часа.

Вторият период за прием е с начален срок 10.02.2023 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 14.03.2023 г., 17:30 часа.

Третият период за прием е с начален срок 30.06.2023 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 01.08.2023 г., 17:30 часа (третият прием ще се реализира, в случай че има остатъчни средства след приключване на втория прием).

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

V.Бюджет на приема

Размерът на общия публичен принос за изпълнение на мярката е 29 895 лв.

VI. Минимален и максимален размер на безвъзмедната финансова помощ за конкретен проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 5 000 лв.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е
97 000 лв.

Процент на съфинансиране:

За бенефициент публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел, чийто проект не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФЗ“, интензитетът на помощта е в размер до 100%;

За бенефициент публично лице, чийто проект генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФЗ“, интензитетът на помощта е в размер до 70%;

За бенефициент частно лице интензитетът на помощта е в размер до 60%;

За бенефициент частно лице, чийто проект е в обществена полза, интензитетът на помощта е в размер до 70%.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Проекти с включени инвестиции в обекти на материално или нематериално КН с висока културна и обществена значимост (носител на историческа памет и традиции) – ДА 15 точки, НЕ – 0 точки.

Проекти за инвестиции в нематериално КН – ДА 10 точки

Проекти за комбинирани инвестиции едновременно в материални и нематериални културни ресурси –– ДА 15 точки

Проекти представени от младежки организации (такива, чийто управителен орган се състои от членове на възраст между 18 навършени и 40 ненавършени години) – ДА 10 точки

Проекти представени от жени или представители на ромското малцинство (за физически лица, ЕТ и едноличен собственик на капитала) – ДА 5 точки

Проекти представени от представители на други уязвими групи – ДА 5 точки

Проекти представени от кандидат, който не е подпомаган от ЕС – ДА 10 точки

Ясна връзка между целите на проекта и предложените дейности и общата цел, поне един от приоритетите и поне една от специфичните цели на Стратегията по ВОМР на МИГ Раковски – 0 – 10 точки

Дейностите по проекта са свързани и устойчиви – 0 – 10 точки

Ясно описание на дейностите в съответствие с целите на проекта – 0 – 10 точки

Общо 100 точки.

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Раковски: mig.rakovski@gmail.com. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; www.mig-rakovski.eu

Лица за контакт:

Мария Гиева – Изпълнителен директор

Телефон: 0882/949034

Мануела Белчева – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0882/949349

Веселина Канева – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0895/283775

IX.Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.