СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“

ОБЯВЯВА

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

I.Наименование на мярката

Мярка 7.2 МИГ Раковски „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

II. Допустими кандидати,

За подпомагане могат да кандидатстват:

Община Раковски за всички допустими дейности;

Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, включително МИГ-Раковски;

Читалища за дейности свързани с културния живот.

III.Допустими дейности

Подкрепа се предоставя за следните допустими за подпомагане дейности:

а) Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

б) Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

в) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

г) Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

д) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

е) Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот (без интервенции, свързани с движимо материално културно наследство), вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

ж) Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими за финансова помощ по процедурата са следните разходи:

Разходите се свеждат до:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост – ограничени са до 12% от сумата на всички останали разходи по проекта;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

IV. Период за прием на проектни предложения

Първият период за прием е с начален срок 18.04.2022 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2022 г., 17:30 часа.

Вторият период за прием е с начален срок 09.09.2022 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 18.10.2022 г., 17:30 часа (вторият прием ще се реализира, в случай че има остатъчни средства след приключване на първия прием).

Третият период за прием е с начален срок 15.03.2023 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 03.05.2023 г., 17:30 часа (третият прием ще се реализира, в случай че има остатъчни средства след приключване на втория прием).

Четвъртият период за прием е с начален срок 01.10.2023 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2023 г., 17:30 часа (четвъртият прием ще се реализира, в случай че има остатъчни средства след приключване на третия прием).

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

V.Бюджет на приема

Размерът на общия публичен принос за изпълнение на мярката е 615 990,02 лв.

Разполагаемият бюджет по втори прием на мярката е в размер на 198 011,14 лв.

Разполагаемият бюджет по трети прием на мярката е в размер на 61 361,87 лв.

VI. Минимален и максимален размер на безвъзмедната финансова помощ за конкретен проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 9 700 лв.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е
391 000 лв.

Процент на съфинансиране:

За Община Раковски, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 97 000 лв. за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

1.За проекти за инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях, при които:

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 20% от населението – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 40% от населението – ДА 30 точки / НЕ 0 точки

– се създават работни места – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се осигурява недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – ДА 20т. / НЕ 0т.

2.За проекти за инвестиции в изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, при които:– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 20% от населението – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 40% от населението – ДА 30 точки / НЕ 0 точки

– се създават работни места – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се осигурява недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – ДА 20т. / НЕ 0т.

3.За проекти за инвестиции в изграждане/реконструкция/ремонт/оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца – ДА 20 точки / НЕ 0 точки – при които освен това:

– се осъществя предоставяне на услуги на деца в риск, деца от малцинствени групи – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

– се създават работни места – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се осигурява недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – ДА 20т. / НЕ 0т.

4.За проекти за инвестиции в реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на енергийна ефективност, при които:

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 20% от населението – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 40% от населението – ДА 30 точки / НЕ 0 точки

– се създават работни места – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се осигурява недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – ДА 20т. / НЕ 0т.

5.За проекти за инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура, при които:

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 20% от населението – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 40% от населението – ДА 30 точки / НЕ 0 точки

– се създават работни места – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се осигурява недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – ДА 20т. / НЕ 0т.

6.За проекти за инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, които са от особено значение за местната общност – ДА 10 точки / НЕ 0 точки – при които:

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 20% от населението – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

– инфраструктурата се ползва/посещава от поне 40% от населението – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се създават работни места – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се осигурява недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – ДА 20т. / НЕ 0т.

7.За проекти за инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение – ДА 10 точки / НЕ 0 точки – при които освен това:

– инфраструктурата се намира в някое от селата от територията на МИГ Раковски – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се създават работни места – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– се осигурява недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – ДА 20т. / НЕ 0т.

Общоприложими критерии:

  • Ясна връзка между целите на проекта и предложените дейности и общата цел, поне един от приоритетите и поне една от специфичните цели на Стратегията по ВОМР на МИГ Раковски – 0-10 точки.

  • Дейностите по проекта са свързани и устойчиви – 0 -10 точки.

  • Ясно описание на дейностите в съответствие с целите на проекта – 0 -10 точки.

Максимален брой точки за едно проектно предложение – 100.

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Раковски: mig.rakovski@gmail.com. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; www.mig-rakovski.eu

Лица за контакт:

Мария Гиева – Изпълнителен директор

Телефон: 0882/949034

Веселина Канева – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0895/283775

IX.Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.