СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ С ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДМЯРКА 7,2 ОТ СВОМР

 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

 

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ получава одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията си за водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014 – 2020 г.

През 2018 г. Сдружението подготвя и открива процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ с код в ИСУН: № BG06RDNP001-19.123. Приемът по подмярката МИГ осъществява в периода от 18.12.2018 г. до 18.11.2019 г., в който са подадени три проектни предложения на обща стойност 766 215.42 лв. Две от проектните предложения са на община Брезово, като едното касае „Обновяване на културната инфраструктура чрез извършването на ремонтни дейности в сградата на НЧ „Отец Паисий -1876 г.- гр. Брезово“ на стойност 289 187.91 лв., а другото цели „Преустройство на част от двор на СУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Златю Бояджиев“, УПИ III-училище, кв.57, гр. Брезово, общ. Брезово в игрище за спорт“ със стойност 99 992.71 лв. Община Братя Даскалови има внесен проект по същата процедура за «Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево, община Братя Даскалови» на стойност 377 034.80 лв.

Проектните предложения на общините Брезово и Братя Даскалови са одобрени от МИГ през април 2020 г., а на 30.10.2020 г., изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“  със своя Заповед №03РД/3767, одобрява проведената от МИГ процедура по подмярката. С кандидатите предстои сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като по този начин Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ ще предостави финансиране по проектите на двете общини, на обща стойност 766 215,42 лв.