Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ с прием по мярка 21 от СВОМР

 

 

 

О Б Я В А

 

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предoставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Процедура за подбор на проектни предложение:

 

BG06RDNP001-19.674 „Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има седалище и адрес на управление на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

ü  Общините на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“;

ü  Юридически лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови»;

ü  Читалища от територията на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови;

ü  Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“;

Когато кандидат по процедурата е клон на юридическо лице с нестопанска цел, юридическото лице, открил клона, следва да е със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Брезово, Братя Даскалови и да осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ Брезово, Братя Даскалови.

Всички потенциални кандидати следва да отговарят на критериите за допустимост на кандидатите посочени в: Регламент 1305/2013 и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1. Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.

2. Организиране и провеждане на:

– Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;

–       Концерти

–       Театрални представления

–       Събори, фестивали, чествания и други публични мероприятия.

3. Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез:

–       Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;

–       Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.)

–       Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

4. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития, театрални представления и др.

5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията.

 

 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;

2. Разходи за организиране на пътувания – разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната;

3. Разходи за материали, консумативи;

4. Разходи за закупуване на оборудване  – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи;

5. Разходи за външни услуги:

 • Наем на помещения и апаратура;
 • Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.
 • Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;
 • Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти, за извършване на археологически проучвания, реставрация и консервация и др.)

6. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

·        Разходите по т.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект.

·        Разходите за консултанти и консултации за икономическа устойчивост по т.6 се състоят от попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

 

 

Специфични допустими разходи:

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход.

1. При кандидати различни от община, в случай че ДДС е невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта.

2. Разходите за ДДС не се заявяват в проектното предложение на кандидат – община. Финансирането на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 се урежда ежегодно в Закона за държавния бюджет и подзаконови нормативни актове.

Редът за изплащане на ДДС за кандидати общини се приема с постановление на Министерски съвет.

 

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.12.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 15.03.2023 г.

 

При остатъчен финансов ресурс по Мярката, следващ период на прием на документи е от 16.03.2023 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.04.2023 г., 17:00 часа.

 

Място на подаване на проектни предложения:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по процедурата е: 45 700,00 лв.

 

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

1. Максимален размер  на допустимите разходи и БФП за конкретен проект на кандидат публично лице, читалище или ЮЛНЦ и проектът НЕ ГЕНЕРИРА ПРИХОДИ:

Интензитет на БФП: 100%

Максимален размер на допустимите разходи: 15 000,00 лв.

Максимален размер на БФП: 15 000,00 лв.

 

2. Максимален размер  на допустимите разходи и БФП за конкретен проект на кандидат публично лице и проектът ГЕНЕРИРА ПРИХОДИ:

Интензитет на БФП: 70%

Максимален размер на допустимите разходи: 15 000,00 лв.

Максимален размер на БФП: 10 500,00 лв.

 

3. Максимален размер  на допустимите разходи и БФП за конкретен проект на кандидат, който НЕ Е ПУБЛИЧНО лице, но проектът е в обществена полза:

Интензитет на БФП: 70%

Максимален размер на допустимите разходи: 15 000,00 лв.

Максимален размер на БФП: 10 500,00 лв.

4. Максимален размер  на допустимите разходи и БФП за конкретен проект на кандидат, който НЕ Е ПУБЛИЧНО лице:

Интензитет на БФП: 60%

Максимален размер на допустимите разходи: 15 000,00 лв.

Максимален размер на БФП: 9 000,00 лв.

5. Минимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:

Няма

По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Критерии за оценка на проекти по Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от СВОМР и тяхната тежест:

ОЦЕНКА

/ТОЧКИ/

 

Макс. бр. т.

 

1. Вид кандидат:

1.1. Проектът е на ЮЛНЦ или читалище:

20

 

1.2. Проектът е на община:

10

 

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на конкретния кандидат.

Максимален брой точки по критерий 1:

20

 

2. Проекти, възстановили/съхранили/оживили повече от един обичай/традиция/занаят/кулинарна традиция/ честване на исторически дати и местни празници, характерни за територията МИГ:

10

 

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според допустимите дейности, включени в проектното предложение.

3. Проектът се реализира на територията на повече от 2 населени места на територията на МИГ:

10

 

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки в случай, че проектното предложение ще се реализира на:

територията на повече от 1 населено място

Кандидатите следва да представят обосновка по този критерий в Секция 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

 

4. Проектът предвижда създаването и поставянето на театрално представление, концерт и/или други сценични представления на местни самодейци от територията на МИГ::

20

 

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.

 

5. Проектът включва дейности за популяризиране на опазването на околната среда:

20

 

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.

 

6. Проектът включва дейности представящи обичай/традиция/занаят/кулинарна традиция/ честване на исторически дати и празници, характерни за етническите малцинства на територията МИГ:

10

 

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

100

 

Максимален брой точки за едно проектно предложение – 100.

Важно!                                                                                            

 В съответствие с Решение на Колективния върховен орган на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ прието с протокол на 27.04.2018 г. в случай,  че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подрежда в низходящ ред по критерии:

При извършването на техническа и финансова оценка на проекти по Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от СВОМР, в случай че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по

Критерий 3: „Проектът се реализира на територията на повече от 2 населени места на територията на МИГ“

1.     За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 т.

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакт: Боян Костадинов; Анна Троева; Маньо Манев, е-mail: migb_bd@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–        на сайта на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“: http://mig.brezovo.bg/news.php

–        на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/  .

 

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.