Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ с втори период на прием по подмярка 7,2 от СВОМР

О Б Я В А
 
За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
Открива процедура за подбор на проектни предложения
за предoставяне на безвъзмездна финансова помощ
 
Процедура за подбор на проектни предложение:
 BG06RDNP001 – 19.663
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
 
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:
1.      Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности;
2.      Юридически лица с нестопанска цел ( ЮЛНЦ ) със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
3.      Читалища (със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови) за дейности свързани с културния живот;
 
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;
5. Разходите по т. 3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4
 
5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1-ви период на прием на проектни предложения:
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 19.08.2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.11.2022 г.
2-ри период на прием на проектни предложения:
Начален срок за подаване на проектни предложения: от 30.11.2022 г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.12.2022 г.
 
Място на подаване на проектни предложения:
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
 
6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е:435 541,76 лева
Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.
 
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ
Максимален размер  на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:
391 160,00 лева (левовата равностойност на 200 000 евро)
Минимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:
9 779,00 лева (левовата равностойност на 5 000 евро )
По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на:
100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти на общини, юридически лица с нестопанска цел и читалища в случай, че не е налично генериране на нетни приходи след извършване на инвестицията;
Когато при конкретен проект се установи потенциал за генериране на нетни приходи след извършване на инвестицията, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи;
В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
 
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.2. от СВОМР и тяхната тежест
1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:

Проектът включва дейности за изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение: 30

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства: 30

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги на уязвимите групи (в т.ч. хора в неравностойно положения, хора с увреждания; деца; представители на етническите малцинства) : 20

Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; 20

Проектът включва дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 20

Проектът включва  инвестиции в други допустими дейности: 15

Максимален брой точки по критерий 1: 30

2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове: 30
3. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на услуги за уязвимите групи: 30
4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства: 10

Максимален брой точки: 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 15 т.
 
9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Лица за контакт: Боян Костадинов; Анна Троева; Маньо Манев, е-mail: migb_bd@abv.bg
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
–        на сайта на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“: http://mig.brezovo.bg/news.php
–        на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/  .
 
10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.