Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

През 2019 г. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, действаща на територията на общините Брезово и Братя Даскалови, проведе два приема за проектни предложения по подмерките: 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегия си за водено от общностите местно развитие, финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Местната инициативна група е действаща от 2012 г. насам, като това е Втори програмен период за изпълнение на Стратегия за местно развитие.

По отворените приеми в 2019 г., се подадоха общо 21 проектни предложения, от които 18 проектни предложения по земеделската подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 3 по публичната подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Подадените проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са на обща стойност 2 889 826.79 лв., което надхвърли няколкократно наличния бюджет от 690 000, 00 лв. по подмярката, заложени в бюджета на местната инициативна група. Бенефициентите кандидатстваха за закупуване на земеделска техника, оборудване на собствено земеделско и животновъдно стопанство, създаване на трайни насаждения и десертни лозови масиви, както и за развитие на сектор пчеларство, изразяващ се в увеличаване на пчелните семейства, и оборудване за извличането на пчелен мед и други пчелни продукти. След извършената оценка по избор на проектни предложения, Комисията одобри 9 проектни предложения, 7 остави в резервен списък, а 2 от подадените проектни предложения отхвърли.

Трите проектни предложения, подадени по публичната подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., са на обща стойност: 766 215.42 лв., които се вместват в бюджета на Сдружението по подмярката – 778 000, 00 лв. Две от проектните предложения са на община Брезово и едно на община Братя Даскалови, като и трите проектни предложения са с БФП 100% и целят стимулиране на местното развитие в селските райони. Община Брезово ще ремонтира, обзаведе и оборудва НЧ „Отец Паисий – 1876 г.“ в гр. Брезово с проектно предложение на стойност 289 187.91 лв. и ще изгради спортна площадка, и писта за засилване и скачане в съществуващ пясъчник, в двора на училищата СУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Златю Бояджиев“ в гр. Брезово с проектно предложение на стойност 99 992.71 лв. Проектното предложение на община Братя Даскалови е на стойност 377 034.80 лв., за реконструкция на озеленени площи и пешеходни направления в селата Оризово, Горно Белево и Черна гора. Оценката на проектните предложения е в процес на извършване и ще приключи през 2020 г.