Сдружение „МИГ-Раковски“ свиква редовно Общо събрание

 

 

П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски”, Община Раковски

 

 

На основание, чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, МИГ-Раковски уведомява членовете на колективния върховен орган, че ще проведе Общо събрание на 13.12.2017 г. (сряда) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Раковски” през 2017 г.;
  2. Обсъждане и приемане на бюджета на СНЦ „МИГ-Раковски” за 2018 г.;
  3. Промяна в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Раковски;
  4. Промяна в индикавитната годишна работна програма за 2018 г.;
  5. Събиране на членски внос;
  6. Разни.

 

Припомняме ви, че съгласно чл. 35, ал. 1 от Устава, Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. Съгласно чл. 35, ал. 2, ако в определения час липсва кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъсващите членове.

Писмените материали, свързани с дневния ред, ще са на разположение на членовете на сдружението в офиса на „МИГ Раковски“, след 05.12.2017 год.

 

 

 

 

            Георги Лесов

                    Председател на УС