СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ С УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ ПО ПРСР 2014 – 2020

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ увеличи бюджета си по СВОМР.

На 03.09.2021 г., на официална среща в Министерството на земеделието, храните и горите, ни бе връчена заповедта за утвърден допълнителен финансов ресурс към Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“.

Този допълнителен финансов ресурс осигури увеличението на бюджета ни по СВОМР, както следва:

  • 399 500,00 лв. по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“;

  • 399 500,00 лв. подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“;

  • 114 000,00 лв. по подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.