Социалната трапезария в Раковски с ново кухненско оборудване

Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща включените в програмата Домашен социален патронаж вече е  доставено и монтирано по проект на община Раковски. Ръководството на общината   кандидатства във Фонд „Социална закрила“  с проект „Модернизиране на кухненското оборудвате и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Раковски“. Проектът бе одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по Фонд „Социална закрила“.  “.  Общата му стойност е 30 хил. лева, от които 27 хил. лв. се осигуряват от фонда, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината. Договорът между Фонда и община Раковски за изпълнение на проекта бе подписан в началото на месец юли.

Кухнята обслужва общо 230 човека. 100 са   потребители на услугата Домашен социален патронаж  и 130 на „Топъл обяд“– възрастни хора, самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването.

Новото кухненско оборудване ще допринесе за осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята, по-бързо приготвяне на храната  и ще се осигури достъп на по-голям брой граждани до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.Реализираните икономии ще бъдат насочени към други дейности, свързани с подобряване качеството на предоставяните социални услуги.