Участие на МИГ Раковски в транснационално партньорско събитие, проведено на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин

 

Представители на МИГ Раковски – членове на екипа, членове на колективния и управителния орган, както и участници в проектните дейности, взеха участие в организираното транснационално партньорско събитие на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин. Дейност 1.3 „Участие в транснационално партньорско събитие в Троян, България“ е в изпълнение на международен проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, в който съгласно подписан административен договор № РД 50-73 от 02.04.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020, взимат участие четири местни инициативни групи от България и четири местни инициативни групи от Румъния.

В първия ден от посещението беше проведена много важна партньорска среща, на която бяха обсъдени следните въпроси: отчет за извършеното към момента от страна на всеки един от партньорите, представяне на печатни материали и брошури, издадени във връзка с популяризиране на проектните дейности, обсъждане на организацията на предстоящите съвместни дейности, както и разпределяне на задачите между партньорите. Веселина Канева представи местните дейности, реализирани на територията на МИГ Раковски за популяризиране на сиренето и на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“ – проведения през месец юни фестивал на сиренето, издадена книжка с рецепти „Рецепти с вкус на сиренето“, издаден „Атлас на сиренето“, както и заснетия видеофилм с продължителност от 30 минути и субтитри на английски език. Клаудиа Аджудеано – изпълнителен директор на GAL MVC представи напредъка на румънските партньори, развитието на съвместния сайт и бъдещите действия, които трябва да приключат най-късно до края на месец март 2023 година. Останалите партньори от България – Росица Попова -МИГ Балчик – Генерал Тошево, Анета Иванова – МИГ Сливница, Драгоман и Христина Маринова – МИГ Троян, Априлци, Угърчин също представиха резултатите от местните дейности и взеха участие в обсъждане на предстоящите събития във връзка с популяризиране на проекта.

През втория и третия ден от партньорското събитие, в град Троян се проведе Фестивал на сиренето, на който взеха участие местни производители на сирене и млечни продукти, демонстрирани бяха техники за производство на сирене от краве и биволско мляко, а за настроението на участници и зрители бе подготвена богата музикална програма. Партньорите имаха възможността да опитат вкуса на традиционните български сирена и кашкавали, да обменят опит с производители и гости, да вземат участие в извилото се кръшно българско хоро.

Предстои участие в последния фестивал на сиренето за периода на изпълнение на проекта, което ще бъде проведено на територията на МИГ Сливница – Драгоман през месец март 2023 г.

Припомняме, че административен договор РД 50-73 от 02.04.2021 за изпълнение на проектно предложение BG06RDNP001-19.355-0002 „Кажи сирене! Балканско сирене!“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 е със срок на изпълнение до 01.04.2023 г. и е на стойност 492 066,74 лв.